ຄ່າທຳນຽມວີຊາ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:


ສະພາບລວມ

ຜູ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍ, ຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມທີ່ບໍ່ສາມາດຂໍຮັບເງິນຄືນ ຫຼື ໂອນໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນໄດ້, ບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າຄ່າທຳນຽມ MRV, ກ່ອນຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍຮັບວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ. ຄ່າທຳນຽມຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາຈະຕ້ອງໄດ້ຊຳລະບໍ່ວ່າຈະອອກວີຊາໃຫ້ຫຼືບໍ່ກໍ່ຕາມ. ຈຳນວນຄ່າທຳນຽມຈະຂຶ້ນກັບປະເພດວີຊາທີ່ທ່ານຍື່ນຂໍເອົາ. ອີງຕາມສັນຊາດ ແລະ ປະເພດວີຊາທີ່ທ່ານຍື່ນຂໍ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຊໍາລະຄ່າທຳນຽມອອກວີຊາ ຫຼື ຄ່າທຳນຽມ “ຫຼັກຕອບສະໜອງຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ”. ໜ້າເວັບນີ້ໄດ້ລະບຸຄ່າທຳນຽມຍື່ນຂໍວີຊາສຳລັບວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວແຕ່ລະປະເພດ.

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າໜ້າເວັບນີ້ລະບຸພຽງແຕ່ຄ່າທຳນຽມຍື່ນຂໍວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ.

ຂໍ້ມູນການຊຳລະເງິນ

ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າທຳນຽມທັງໝົດຈະລະບຸເປັນສະກຸນເງິນໂດລາ, ແຕ່ການຊຳລະເງິນຈະຕ້ອງເປັນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານສາມາດຊໍາລະຄ່າທໍານຽມໄດ້ທີ່ ທະນາຄານ ເອຊີລິດາ ທຸກສາຂາ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບທາງເລືອກຕ່າງໆໃນການຊໍາລະເງິນແມ່ນຢູ່ໃນເວັບໄຊ໌ນີ້. ເພື່ອຊອກຫາສາຂາຕ່າງໆຂອງທະນາຄານ ເອຊີລິດາ, ກົດ ເວັບໄຊ໌ນີ້.

ຂໍ້ຫ້າມ

ຄ່າທຳນຽມຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາບໍ່ສາມາດຂໍຮັບເງິນຄືນ ຫຼື ໂອນໄປຍັງບຸກຄົນອື່ນໄດ້. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃບຮັບເງິນຫຼັງຈາກຊຳລະຄ່າທຳນຽມ. ໃບຮັບເງິນນີ້ມີກຳນົດການໃຊ້ງານໜຶ່ງປີເຕັມ ນັບຈາກວັນທີຊຳລະເງິນ ແລະ ອະນຸຍາດຈອງນັດສຳພາດ ຂອງທ່ານທີ່ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼື ສະຖານກົງສຸນ. ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຈອງນັດສຳພາດຂອງທ່ານພາຍໃນກຳນົດເວລາທີ່ໃບຮັບເງິນຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຈະຕ້ອງຈອງນັດສຳພາດຂອງທ່ານພາຍໃນກຳນົດໜຶ່ງປີຫຼັງການ ຊຳລະຄ່າທຳນຽມ. ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ຈອງນັດສຳພາດພາຍໃນໄລຍະເວລາໜຶ່ງປີຫຼັງການຊຳລະຄ່າທຳນຽມ ໃບຮັບເງິນຂອງທ່ານຈະໝົດກຳນົດ, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຈອງນັດສຳພາດໄດ້, ແລະ ຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມໃໝ່ອີກຄັ້ງ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການທັງໝົດຄືນໃໝ່.

ປະເພດວີຊາ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ

ຄ່າທຳນຽມຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້ກັບໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາໜຶ່ງສະບັບເທົ່ານັ້ນ. ຄ່າທໍານຽມຍື່ນຂໍວີຊາສໍາລັບ ວີຊາເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວທົ່ວໄປແມ່ນ 160 ໂດລາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ປະເພດວີຊາດັ່ງກ່າວລວມມີ ວີຊານັກທ່ອງທ່ຽວ, ນັກທຸລະກິດ, ນັກສຶກສາ, ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນຕ່າງໆ. ຄ່າທໍານຽມວີຊາປະເພດຄ້ຳປະກັນເຊັ່ນ ວີຊາເຮັດວຽກ ຫຼື ວີຊາຜູ້ເຮັດວຽກທາງສາສະໜາ ແມ່ນ 190 ໂດລາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ຄ່າທໍານຽມວີຊາປະເພດ K ແມ່ນ 265 ໂດລາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ວີຊາປະເພດ E ແມ່ນ 205 ໂດລາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ລະບຸປະເພດວີຊາ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆຢ່າງລະອຽດ.

ປະເພດວີຊາ ແລະ ຈຳນວນເງິນຄ່າທຳນຽມຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ - ຈັດຮຽງຕາມປະເພດຄ່າທຳນຽມ
ປະເພດວີຊາ ລາຍລະອຽດ ຈຳນວນເງິນຄ່າທຳນຽມ(ກີບ) ຈຳນວນເງິນຄ່າທຳນຽມ(ໂດລາ)
160 ໂດລາ N/A ປະເພດ B ທຸລະກິດ/ທ່ອງທ່ຽວ
160 ໂດລາ N/A ປະເພດ C-1 ການເດີນທາງຜ່ານ
160 ໂດລາ N/A ປະເພດ D ລູກເຮືອ/ເຮືອບິນ
160 ໂດລາ N/A ປະເພດ F ນັກຮຽນ (ການສຶກສາ)
160 ໂດລາ N/A ປະເພດ I ນັກຂ່າວ/ສື່ມວນຊົນ
160 ໂດລາ N/A ປະເພດ J ຜູ້ຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນ
160 ໂດລາ N/A ປະເພດ M ນັກຮຽນ(ວິຊາຊີບ)
160 ໂດລາ N/A ປະເພດ T ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຄ້າມະນຸດ
160 ໂດລາ N/A ປະເພດ TN/TD ຜູ້ຊ່ຽວຊານ NAFTA
   
160 ໂດລາ N/A ປະເພດ U ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງອາຊະຍາກຳ
190 ໂດລາ N/A ປະເພດ H ຄົນງານຊົ່ວຄາວ/ຕາມລະດູການ ແລະ ການວ່າຈ້າງ, ຄົນເຝິກງານ
190 ໂດລາ N/A ປະເພດ L ພະນັກງານທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍສາຂາພາຍໃນບໍລິສັດ
190 ໂດລາ N/A ປະເພດ O ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດພິເສດ
190 ໂດລາ N/A ປະເພດ P ນັກກິລາ. ສິນລະປິນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງ
190 ໂດລາ N/A ປະເພດ Q ການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່າງປະເທດ
190 ໂດລາ N/A ປະເພດ R ຄົນງານທາງສາສະໜາ
265 ໂດລາ N/A ປະເພດ K ຄູ່ໝັ້ນ ຫຼື ຄູ່ສົມລົດຂອງຜູ້ທີ່ຖືສັນຊາດອາເມລິກາ
205 ໂດລາ N/A ປະເພດ E ນັກທຸລະກິດຕາມສົນທິສັນຍາ/ນັກລົງທຶນ, ຊ່ຽວຊານພິເສດຂອງອົດສະຕາລີ
ປະເພດວີຊາ ແລະ ຈຳນວນເງິນຄ່າທຳນຽມຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ - ຈັດຮຽງຕາມປະເພດວີຊາ
ປະເພດວີຊາ ລາຍລະອຽດ ຈຳນວນເງິນຄ່າທຳນຽມ(ໂດລາ) ຈຳນວນເງິນຄ່າທຳນຽມ(ກີບ)
ປະເພດ B ທຸລະກິດ/ທ່ອງທ່ຽວ 160 ໂດລາ N/A
ປະເພດ C-1 ການເດີນທາງຜ່ານ 160 ໂດລາ N/A
ປະເພດ D ລູກເຮືອ/ເຮືອບິນ 160 ໂດລາ N/A
ປະເພດ E ນັກທຸລະກິດຕາມສົນທິສັນຍາ/ນັກລົງທຶນ, ຊ່ຽວຊານພິເສດຂອງອົດສະຕາລີ 205 ໂດລາ N/A
ປະເພດ F ນັກຮຽນ (ການສຶກສາ) 160 ໂດລາ N/A
ປະເພດ H ຄົນງານຊົ່ວຄາວ/ຕາມລະດູການ ແລະ ການວ່າຈ້າງ, ຄົນເຝິກງານ 190 ໂດລາ N/A
ປະເພດ I ນັກຂ່າວ/ສື່ມວນຊົນ 160 ໂດລາ N/A
ປະເພດ J ຜູ້ຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນ 160 ໂດລາ N/A
ປະເພດ K ຄູ່ໝັ້ນ ຫຼື ຄູ່ສົມລົດຂອງຜູ້ທີ່ຖືສັນຊາດອາເມລິກາ 265 ໂດລາ N/A
ປະເພດ L ພະນັກງານທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍສາຂາພາຍໃນບໍລິສັດ 190 ໂດລາ N/A
ປະເພດ M ນັກຮຽນ(ວິຊາຊີບ) 160 ໂດລາ N/A
ປະເພດ O ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດພິເສດ 190 ໂດລາ N/A
   
ປະເພດ P ນັກກິລາ. ສິນລະປິນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງ 190 ໂດລາ N/A
ປະເພດ Q ການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່າງປະເທດ 190 ໂດລາ N/A
ປະເພດ R ຄົນງານທາງສາສະໜາ 190 ໂດລາ N/A
ປະເພດ T ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຄ້າມະນຸດ 160 ໂດລາ N/A
ປະເພດ U ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງອາຊະຍາກຳ 160 ໂດລາ N/A
ປະເພດ TN/TD ຜູ້ຊ່ຽວຊານ NAFTA 160 ໂດລາ N/A

ປະເພດວີຊາ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມ

  • ຜູ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາປະເພດ A, G, C-2, C-3, NATO, ແລະ ວີຊາທາງການທູດ (ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ 22 CFR 41.26);
  • ຜູ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາປະເພດ J ແລະ ບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດ
  • ການປ່ຽນວີຊາທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ດ້ວຍເຄື່ອງຈັກພາຍໃນກຳນົດໜຶ່ງປີຂອງການອອກວີຊາ, ເມື່ອວີຊາຕົ້ນສະບັບບໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ວີຊາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກໃຫ້ໃໝ່ໂດຍບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຜູ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງ.
  • ຜູ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຕາມຂໍ້ົກລົງລະຫວ່າງປະເທດ, ລວມທັງສະມາຊິກ ແລະ ພະນັກງານຂອງພາລະກິດສັງເກດການຂອງສຳນັກງານໃຫ່ຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ໂດຍສະມັດຊາໃຫ່ຍແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຄອບຄົວໃກ້ຊິດຂອງພວກເຂົາ;
  • ຜູ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງທີ່ເດີນທາງເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການກຸສົນສະເພາະ;
  • ພະນັກງານລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກທາງລັດຖະການ; ແລະ,
  • ຜູ້ປົກຄອງ, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ, ຄູ່ສົມລົດ ຫຼື ລູກຫຼານຂອງພະນັກງານລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນໜ້າທີ່ ຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານສົບ ແລະ/ຫຼື ພິທີຊາປະນາກິດຂອງພະນັກງານດັ່ງກ່າວ; ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງ, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ, ຄູ່ສົມລົດ ຫຼື ລູກຫຼານຂອງພະນັກງານລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໜັກໃນໜ້າທີ່ ເພື່ອຢ້ຽມຢາມໃນໄລຍະການປິ່ນປົວສຸກເສີນ ແລະ ການພັກຟື້ນ.

ຄ່າທຳນຽມອື່ນໆ

ໃນບາງກໍລະນີ, ຄ່າທຳນຽມວີຊາເພີ່ມຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໂດຍກົງໃຫ້ກັບສູນອອກວີຊາແຫ່ງຊາດ, ສະຖານທູດສະຫະລັດ ຫຼື ສະຖານກົງສຸນ ຫຼື ກະຊວງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ.

ຄ່າທຳນຽມການອອກວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ("ຫຼັກປະຕິບັດຕ່າງຕອບແທນ")

ຜູ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຈາກບາງປະເທດອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມອອກວີຊາ ຫຼັງຈາກໃບຄຳຮ້ອງຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. ຄ່າທຳນຽມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອີງໃສ່ "ຫຼັກປະຕິບັດຕ່າງຕອບແທນ" (ຄ່າທຳນຽມທີ່ປະເທດອື່ນເກັບກັບພົນລະເມືອງສະຫະລັດສຳລັບປະເພດວີຊາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ). ສະຫະລັດອາເມລິກາພະຍາຍາມລົບລ້າງຄ່າທຳນຽມອອກວີຊາທຸກຄັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ , ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອ ລັດຖະບານຂອງປະເທດອື່ນຮຽກເກັບຄ່າທຳນຽມເຫຼົ່ານີ້ກັບພົນລະເມືອງສະຫະລັດ ສຳລັບວີຊາບາງປະເພດ, ສະຫະລັດອາເມລິກາຈະຮຽກເກັບຄ່າທຳນຽມຕາມ "ຫຼັກປະຕິບັດຕ່າງຕອບແທນ" ກັບ ພົນລະເມືອງຂອງປະເທດເຫຼົ່ານີ້ສຳລັບປະເພດວີຊາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ເວັບໄຊ໌ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ມີຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄ່າທໍານຽມການອອກວີຊາ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການລະບຸຄ່າທໍານຽມການອອກວີຊາທີ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບສັນຊາດຂອງທ່ານ.

ຄ່າທຳນຽມການຈັດການຂໍ້ມູນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຜູ້ຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນ(SEVIS)

ລະບົບບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຜູ້ຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນ(SEVIS) ແມ່ນລະບົບອິນເຕີເນັດທີ່ຕິດຕາມຜູ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາປະເພດ F, M ແລະ J (ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ) ນັບຈາກເວລາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເອກະສານເບື້ອງຕົ້ນ (ບໍ່ວ່າຈະເປັນເອກະສານ I-20 ຫຼື DS-2019) ຈົນກ່ວາພວກເຂົາຈົບການສຶກສາ/ອອກຈາກໂຮງຮຽນ ຫຼື ສິ້ນສຸດ/ອອກຈາກໂຄງການ.

ຜູ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຫຼັກສຳລັບວີຊາປະເພດ F, M ແລະ J: ກວດສອບກັບໂຮງຮຽນສະຫະລັດຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໄດ້ຖືກປ້ອນເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຜູ້ຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນ(SEVIS). ທ່ານຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ SEVIS ຕ່າງຫາກນອກເໜືອຈາກຄ່າທຳນຽມຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ. ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວທີ່ນຳໃຊ້ໃບຄຳຮ້ອງ I-20, ຄ່າທໍານຽມ SEVIS ແມ່ນ 350 ໂດລາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ສໍາລັບຜູ້ຢ້ຽມຢາມພາຍໃຕ້ໂຄງການແລກປ່ຽນທີ່ນໍາໃຊ້ໃບຄຳຮ້ອງ DS-2019, ຄ່າທໍານຽມ SEVIS ແມ່ນ 220 ໂດລາ ສະຫະລັດ. ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ຢ້ຽມຢາມພາຍໃຕ້ໂຄງການແລກປ່ຽນຕ້ອງສະແດງຫຼັກຖານການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບວີຊາຂອງທ່ານ. ການຊຳລະເງິນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ທີ່ສະຖານທູດສະຫະລັດ ຫຼື ສະຖານກົງສຸນ. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຊຳລະຄ່າທໍານຽມ SEVIS ແມ່ນສາມາດອ່ານໄດ້ໃນ ເວັບໄຊ໌ນີ້.

ການຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມການຈັດການຂໍ້ມູນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຜູ້ຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນ(SEVIS)

ຜູ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງທີ່່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດ(ໂຄງການທີ່ມີລະຫັດຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ G-1, G-2, G-3, G-7) ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ SEVIS.

ຄ່າທຳນຽມວີຊາ Blanket L (ຄ່າທຳນຽມການປ້ອງກັນ ແລະ ຄົ້ນຫາການສໍ້ໂກງ ແລະ)

ຜູ້ຍື່ນຂໍວີຊາຫລັກທີ່ຍື່ນຂໍວີຊາປະເພດ L  (blanket) ຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມການປ້ອງກັນ ແລະ ຄົ້ນຫາການສໍ້ໂກງຈຳນວນ 500 ໂດລາ. ຄ່າທຳນຽມດັ່ງກ່າວແມ່ນຈ່າຍທີ່ເຄົ້າເຕີ້ຂອງພະແນກກົງສູນໃນວັນເຂົ້າສຳພາດ. ຖ້າຫາກວ່າ ຜູ້ສະຫມັກຍື່ນຂໍຂໍວີຊາ ປະເພດ L  (blanket) ອີກຄັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ແບບຟອມ I-129S ໃຫມ່ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມການປ້ອງກັນ ແລະ ຄົ້ນຫາການສໍ້ໂກງໃຫມ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນບາງກໍລະນີ ຜູ້ຍື່ນຂໍວີຊາຫລັກທີ່ຍື່ນຂໍວີຊາປະເພດ L (blanket) ຄັ້ງດັ່ງກ່າວ ຍັງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າປ້ອງກັນຊາຍແດນ (Border Security Act) ອີກຈຳນວນ  2,250 ໂດລາ. ສຳລັບການຍື່ນຂໍວີຊາປະເພດ L(ສະເພາະບຸກຄົນ) , ປະເພດ H-1B ແລະ ປະເພດ H-2B. ຜູ້ຄ້ຳປະກັນທີ່ຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມການປ້ອງກັນຊາຍແດນເວລາຍື່ນຄຳຮ້ອງກັບຫ້ອງການບໍລິການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ສັນຊາດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ (USCIS)